Ebenezer

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:   1905

Kending:  NQSB

Brt.:            181

b (18)

EBENEZER på 181 brt. Byggedes 1905  til et sejlskibsrederi på Thurø. J. Ph. Jørgensen var selv korresponderende reder, og skonnerten førtes af kaptajn N.Nielsen, Thurø. Skibet blev i 1916 solgt til købmand T.K.Jensen, Aalborg.

Skibet førtes af kaptajn K.M.P.Jensen, Thurø, da det sidst i februar 1917 afsejlede fra Savannah med en last oliekager bestemt til Nørresundby.

Den 5. april 1917 blev den sænket af en tysk ubåd, jfr. Følgende uddrag om hændelsen søforklaring/søforhør, som det fremgår i bogen ”Søforklaringer over Krigsforliste danske Skibe 1914 – 1918”:

109. 3-m. Skonnert ”EBENEZER” af Svendborg.

Sænket i Atlanterhavet 5. april 1917 paa Rejse fra Savanna til Nørresundby med 285 Tons Oliekager. Ingen Omkomne.

 

Udskrift af Aalborg Købstads Søretsprotokol.Aar 1917 den 27. April Formiddag Kl. 11½ blev Aalborg Købstad Søret sat paa Tingstedet i Aalborg og beklædt af Sørettens Formand samt af Søretsmedlemmerne Fabrikant Imanuel Stuhr og Købmand Edgar. Hvor da foretoges:

Søsag Nr. 19/1917. Søforhør. Søforklaring i Anledning af, at 3-m. Skonnert ”Ebenezer” af Aalborg paa Vejen fra Savannah til N.-Sundby er sunket i Atlanterhavet efter at være blevet skudt i Sænk.

Der fremlagdes a Rekvisition, b Rapport, c Fortegnelse over Mandskabet.

Det fremlagte er saalydende:

  1. Som Repræsentant for Rederiet for 3-m. Skonnert ”Ebenezer” af Aalborg, Kaptajn Jensen, beder jeg den ærede Formand for Aalborg Søret afholde Søforklaring i Anledning af, at nævnte Skib paa Rejsen fra Savannah til Nørresundby med en Ladning Oliekager er sunket i Atlanterhavet efter at være torpederet.

Aalborg, den 25. April 1917.

Ærbødigst Chr. Jensen.

  1. Rapport over 3-m. Sknt. ”Ebenezer”….

Rapporten gengives ikke her, da indholdet indgår i pkt. d. Autoriseret Oversættelse.(O. A. J.)

 

  1. Fortegnelse over Mandskabet om Bord paa 3-m. Skonnert ”Ebenezer” af Aalborg, da dette Skib blev sænket i Atlanterhavet:

Fører M. P. Jensen.

Styrmand M. Christensen.

Matros H. Kvikstad.

Matros R. Meyer. Kok R. Larsen.

Af disse fremstilles til Søforklaring i Aalborg:

Føreren M. P. Jensen.

Kok R. Larsen.

Aalborg, den 25. April 1917.

Chr. Jensen.

 

Fremlagt i Aalborg Købstads Søret, den 27. april 1917.

Ole Kirk.

Fremstod Mægler Chr. Jensen, der anmodede om, at Skibets Fører samt Kok R. Larsen, der ligeledes vare mødte, maa blive stedet til at afgive Søforklaring.

Som korresponderende Rheder for S/S Sejlskibsselskabet 3-m. Sknt. ”Ebenezer” mødte Købmand T. K. Jensen af Aalborg.

For Ladningsmodtagerne A/S P. P. Hedegaard, N. Sundby, mødte Prokurist Kjeldsen.

For Skibsassurandørerne Dansk Skibs- og transportforsikring mødte Direktør Andreas Petersen af Kjøbenhavn.

Skibets Nationalitets- og Registrerings-Certificat var til Stede i Retten.

Fremstod Skibets Fører Kaptajn Kaj Martin Peder Lauritz Jensen, 31 Aar gammel, af Thurø, der fremlagde autoriseret Oversættelse af den i Rapport b ommeldte i Glasgow afgivne Søforklaring (d).

Den fremlagte Oversættelse er saalydende:

          d.  Autoriseret Oversættelse.

Ved denne offentlige Protest kundgøres det for alle vedkommende, at den 11. April i Aaret Eettusind Nihundrede og Sytten og i det syvende Regeringsaar af vor Regent af Guds Naade, Kong George V. Konge over de forenede Kongeriger Storbritanien og Irland og over de britiske oversøiske Besiddelser, Troens Beskytter, fremstod for mig, William Johnstone af Staden Glasgow, Notarius Publikus i Countyet Lanark i den Del af Storbritanien, der kaldes Skotland og i Nærværelse af nedennævnte Vidner:

Kay Martin Peder Lauritz Jensen, Fører af 3-m. Skonneret ”Ebenezer” af Svendborg, som højtidelig forklarer, at han den 28. Februar d. A. med nævnte Skib, indehavende en Ladning bestaaende af To Hundrede og Ottifem tons Oliekager afgik fra Savannah bestemt for Nørresundby i Danmark. Skibet var tæt, hægt og stærkt, velbemandet, rigget og udhalet, Master og Pumper i fuldstændig Orden, Ladningen omhyggeligt stuvet, Lugerne tilbørlig skalkede, og Skibet i enhver anden Henseende godt udrustet, forsynet og gjort klar for Sørejsen. Besætningen bestod af fem Mand i alt inklusive Føreren.

Den 2. April 1917 paa 58 Gr. 30 Min. Nordlig Bredde og 11 Gr. 50 Min. Vestlig Længde kom en bevæbnet Officer og tre Mand om Bord fra et fransk Patrouilleskib med Instruktioner om at tage Skibet ind til Stornoway for Inspektion. Det blæste da med en Storm af N.N.O. Den 3. April vedblev Stormen af N.N.O. med Snebyger. Den 4. April meget hæftige Stormbyger med hyppigt skiftende Vinde. Den 5. April igen N.N.O. med hæftige Byger og høj Sø. Kl. 10 Fm. D. 5. April fik Føreren Øje paa en tysk U-Baad, den kom fra S.W. paa Styrbords Laaring; ”Ebenezer” laa da med Bagbord Halse. Da U-Baaden først kom i Sigte, var den omtrent tre Miles borte. Kl. 10,30 Fm. Begyndte U-Baaden at beskyde ”Ebenezer” med Granater. Skibet blev derfor lagt for Styrbord Halse og styrede hen imod U-Baaden, da Føreren mente, at Granatskydningen betød Signal til at stoppe. Saasnart ”Ebenezer” kom saa nær, at Signalerne kunde ses – sandsynligvis  ca. to miles fra U-Baaden, saa Føreren, at U-Baaden viste Flag A og B. I den internationale Code betyder dette at Besætningen straks maa forlade Skibet. Kl. 11 Fm. Forlod derfor hele Besætningen inkl. Føreren og det bevæbnede Patrouille-mandskab Skibet. Ved dette Tidspunkt havde U-Baaden affyret 15 – 20 Granater, men ingen af dem havde ramt Skibet. Der gik en svær Sø, men Redningsbaaden blev heldigt sat i Vandet og Kaptajn, Mandskab og de bevæbnede Folk kom godt ned i den. U-Baaden vedblev at beskyde ”Ebenezer”, og Kl. 12,30 Em. Saa Føreren, at den sank som Følge af Granatilden. Omtrent en halv Time før ”Ebenezer” gik under affyrede U-Baaden en salve Granater mod Baaden med Mandskabet, men den ramte ikke, og ingen blev saaret. Det sted, hvor ”Ebenezer” sank var omtrent 10 miles S.W. fra St. Kilda, der tydelig kunde ses. Føreren, Mandskabet og Patrouillemandskabet blev omtrent Kl. 1,30 Eftermiddag taget om Bord paa en af Hs. Majestæts Patrouilletrawlere. D. 7. April om Morgenen blev de sat i Land i Oban. Skibets Fører ankom til Glasgow d. 7. April 1917 om Aftenen.

Under hele Rejsen var Pumperne blevet omhyggelig og stadig inspiceret, og der var anvendt al tilbørlig Omhu og Forsigtighed ved Navigeringen af Skibet, og derfor nedlagde nævnte Kay Martin Peder Laurits Jensen Protest, og jeg ovennævnte Notarius Publikus nedlagde i hans Navn og paa hans Begæring paa det alvorligste Protest med Hensyn til Vind og Vejr og de ovennævnte hæftige Storme og Tildragelser og Hændelser samt m.H.t. nævnte Skibs og Ladnings Forlis lige over for alle og enhver Person eller personer, som det maate vedrøre, imod at dette Tab og denne Skade tilregnes Føreren eller hans Mandskab, der har gjort alt, hvad der stod i deres Magt for ar redde og bevare Skib og Ladning, ligesom det heller ikke maa tilregnes nogen som helst Mangel ved det nævnte Skib eller dets Tilbehør, idet Skaden og Tabet er opstaaet som ovenfor nævnt, hvorimod Tabet og Skaden maa falde paa og bæres af de interesserede Købmænd, Befragtere eller Assurandører, eller hvem som helst det ellers maatte vedrøre m.H.t. Havari eller paa anden maade.

Hvorefter og i Henhold til alle Præmisserne nævnte Kay Martin Peder Laurits Jensen begærede og Dokument af mig Notarius Publikus.

Dette blev forhandlet og udført i Retsbureauet hos Wright, Johnstone og Mac Kensie. Retsskrivere i Glasgow mellem Kl. 2 og 3 Em. I ovennævnte Regeringsaar, aarstal og Dato for og i Nærværelse af William John Taylor sagfører i Glasgow og James Muirhead Junior, Kontorist hos nævnte Wright, Johnston & Mac Kensie som særlig tilkaldte Vidner i sagens Præmisser, og som sammen med mig har skrevet under paa de foregaaende Sider af dette Dokument.

William J. Taylor, Vidne.

Jas. M. Henderson, Vidne.

M. P. Jensen, Fører.

Wm. Johnstone, Notarius P.

 

Vi Mikael Christensen, Styrmand, og Ragnhard Meyer, Matros, paa 3-m- Skonnert ”Ebenezer”, og som tjente om Bord paa dette skib paa dets sidste Rejse, erklærer højtidigt og oprigtigt alle de Sager, Tildragelser og omstændigheder, der er omtalt og indeholdt det foranstående Dokument ( Protest ), der er bleven forelæst for os, er rigtige og sande, og vi begge og hver af os afgiver denne Erklæring samvittighedsfuldt, idet vi tror, at den er sand og i  Medfør af Bestemmelserne i ”The Statutory Declarations Act, 1835”.

                      M. Christensen.                                                          R. Meyer.

 

Underskrevet og erklæret for mig i Glasgow d. 11. April i det Herrens Aar  Eettusind Nihundrede og Sytten.

Wm. Johnstone

Notarius Publikus.

 

Herved stadfæstes, at dette er en tro Kopi af den originale Protest.

Pro E. Evon Mehren.

Konsulatsegl.

Geo. R. Keir,

Vicekonsul.

Gebyr 7/0.

Oversættelsens Rigtighed attesteres.

Aalborg, d. 27. April 1917.

C. Rasmussen.

Fremlagt i Aalborg Købstads Søret, d. 27. April 1917.

Ole Kirk.

 

Han bekræftede under Sandheds Løfte Indholdet dels af Rapport b, dels at Protesten d. Han oplyste, at det sænkede Skib er bygget paa Thurø paa Kravel af Eg i 1904 – 05, det var drægtigt 135,55 Netto Register Tons. Værdi formentlig 85.000 Kr., Forsikringssum og Ladningsværdi ubekendt.

Kaptajnen godkendte rigtigheden af fortegnelse c og bemærkede, at Styrmanden og de 2 Matroser tog Hyre i Glasgow.

Skibsjournalen gik tabt.

 

Paa Anledning af Købmand T. K. Jensen erklærede Kaptajnen, at han ikke før han afsejlede fra Savannah, har modtaget et d. 27/2 d. A. fra Aalborg afsendte Telegram saalydende:”Gaa Halifax Inspektion, sejl nordlig, hold klar Farezonen, bekræft Modtagelsen heraf, T. K. Jensen”. Kaptajnen havde, inden han forlod Savannah erfaret, at Tyskland havde erklæret en vis Zone omkring England for Krigszone og havde tilkendegivet at ville lade alle Skibe, som kom indenfor Zonen nedskyde uden Varsel, men han vidste ikke, at den fremsatte Trussel blev saa strengt overholdt som Tilfældet var. Han var ubekendt med Omfanget af paagældende Zone. Paa Anledning fastholdt Kaptajnen, at Skibet afsejlede 28. Februar; hvis det Telegram, som meldte Rhederne Afsejling, er dateret 1. Marts d. A., maa dette hidrøre fra, at den Mægler i Savannah, som skulde besørge Afsendelsen først har afsendt det d. 1. Marts.

 

Paa Anledning af Direktør Petersen oplyste Kaptajn Jensen, at da han prajedes af Krydseren, var han ubekendt med, hvorvidt han var indenfor Farezonen. Det var hans Hensigt at styre sønden om Færøerne; anden Vejledning havde han ikke kunnet erholde i Savannah. Der var ikke hans Tanke, at han af egen Drift vilde være gaaet til England til Inspektion.

Oplæst, Vedtaget, under Eds Tilbud.

 

Fremstod Kok Rasmus Aage Larsen, 17 Aar gammel, af Odense, der under Eds Tilbud bekræftede Rigtigheden af indholdet af Rapport b, som ham blev forelæst.

Købmand T. K. Jensen oplyste paa Anledning, at det sænkede Skib er købt i Juli 1916 for 85,000 Kr., og at det var forsikret for samme Sum.

Oplæst. Vedtaget.

 

Prokurist Kjeldsen oplyste paa Anledning, at Ladningens Værdi var paa ca. 95,000 Kr., og at den var forsikret i forskellige Selskaber for en Sum, som han ikke nøje kan angive; Hoveddelen af Forsikringen var tegnet af Dansk Søkrigsforsikring for Varer.

Oplæst. Vedtaget.

 

Søforklaringen sluttet.

Retten hævet.

Ole Kirk.     Niels Edgar.     Im. Stuhr.

”Ebenezer”s

Rederi: (Akties.) T. K. Jensen. Aalborg.

Reg. Tonn. Br.: 181.

Reg. Tonn. Net.: 154.

Byggeaar: 1905.

Materiale: Eg.

Klasse: Bur. Ver.  + 16 3/3 G. 1. 1.

Assurance: Kr. 85,000. Fjerde Søforsikrings-Selskab og Dansk Sø- og Transportforsikrings-Selskab.

 

Ebenezer

Maleri af Ebenezer (Rueben Chappell)