Activ

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:   1902

Kending:   NLVF

Brt.:            222

———————

Activ

“Activ” Maleri af Reuben Chappell

Ejedes af rederiaktieselskabet ”Activ” på Thurø, hvis bestyrende reder var skibbygmester J. Ph. Jørgensen, og førtes af kaptajn S.R. Mouritzen, Thurø. Skonnerten sejlede i nord- og østersøfarten med enkelte vinterrejser til Middelhavet.

Den 6. februar 1912, medens ACTIV var på rejse med en last tørret tang fra Plenbian til Hamburg, var den under bugsering af bugserbåden HERCULES af Hamburg, skete følgende ifølge søulykkesstatistikken fra 1912:

”Under bugsering kolliderede A. gentagne gange med sin bugserdamper HERCULES ved at denne løb fast i isen, og begge skibe fik nogen skade henholdsvis i bov og hæk. Den 6/2 da både A og bugserdamperen af is og strøm blev sat ind på grund, indtraf atter kollision, hvorved A.´s spryd knækkede. Ved assistance af tilkaldte bugserdampere blev både A. og H. bragt af grund samme dag, men under arbejdet hermed indtraf atter kollision mellem A. og en af bugserdamperne. Samme dag indbragtes A. hvis skade androg ca. 8000 kr. til Cuxhaven”.

Skibsfører på ACTIV S. Mouritsen.

Den 1. juli 1916 blev skonnerten solgt til J.J. Pors i Kolding, og i 1918 var den ejet af A/S Helsingør Sø-og Handels Co., ved H.C. Thomsen, Ryhave, Fredensborg. Den førtes af kaptajn J.A.M. Brandt, Svendborg.

ACTIV forsvundet i september 1918.

I bogen ”Søforklaringer over krigsforliste danske Skibe 1914-1918” under Søforklaringer over bortblevne danske Skibe, følgende om 3 m. Skonnert ”ACTIV” af Helsingør:

 Bortblevet på Rejse fra Gøteborg til Genua(afsejlet Medio September 1918) med en Ladning Træmasse.7 Omkom.

 Udskrift af Retsbogen for Retskreds Nr. 6. Helsingør Købstad m. v.:

Aar 1919 den 11. Oktober, Formiddag Kl. 10, blev Søretten for Helsingør Købstad med Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk sat paa Thinghuset i Helsingør af den ordinære Dommer H. Prahl med D´Herrer Kaptajn E. G. Jensen og L. Poulsen som Bisiddere.

Retsmødet var offentligt, og der foretoges:

B. 4/1919. Søforklaring efter Begæring af Justitsministeriet til Oplysning om, at den Helsingør Sø- og Handelskompagni tilhørende Skonnert ”Activ” antages at være forlist.

Der fremlagdes:

1)     Skrivelse fra Frederiksborg Amt af 8. ds.

2)     Skrivelse fra Helsingør Sø- og Handelskompagni af 21. Februar d. A. til Justitsministeriet med Paategninger senest fra Frederiksborg Amt af 2. Maj d. A.

3)     Skrivelse fra Handelsministeriet til Justitsministeriet af 10. f. M.

4)     Synsforretning over Skonnerten ”Activ”

5)     Genpart af Skonnertens Bemandingsliste.

6)     5 Stk. Indberetninger fra Strandfogederne i Snekkersten, Sletten, Humlebæk, Aalsgaarde og Hornbæk.

De under 1- 3 og 5 fremlagte Akter lyder efter hverandre saaledes:

 

Frederiksborg Amt den 8. Oktober 1919.

 

Justitsministeriet har under 29. f. M. tilskrevet Amtet saaledes:

”Ved at fremsende hosfølgende Skrivelse af 10. d. M. fra Handelsministeriet med Bilag, hvoraf det fremgaar, at den Helsingør Sø-og Handelskompagni tilhørende 3m. Skonnert ”Activ” antages at være forlist, skal man, under Vedlæggelse af en af Rederiet under 21. Febr. d. A. hertil indsendte Skrivelse, anmode Amtet om at foranledige, at der i Overensstemmelse med Lov om Oprettelse af Søretter udenfor København samt om Søforklaringer og Søforhør af 12. April 1892 § 11, 2. Stykke, bliver optaget Søforhør. Naar Søforhøret er optaget, bedes en Udskrift deraf indsendt hertil tilligemed Sagens Bilag.

Hvilket tjenestlig meddeles til Efterretning og videre Bekendtgørelse.

Sagens Bilag følge.

( sign. )

Til  Dommeren i Helsingør.

 

Nr. 4/1919. Fremlagt i Helsingør Søret den 11. Oktober 1919.

H. Prahl.

 

Helsingør Sø- og Handelskompagni. Telegr. Adr.: Thomsen Ryhave. Tlf. Frederiksberg 138.

Fredensborg, den 21. Februar 1919.

 

Justitsministeriet, Slotsholmgade, København.

3m. Skonnert ”Activ”.

Denne afgik i Begyndelsen af September Maaned f. A. fra Gøteborg til  Genoa med en Ladning Træmasse. Kaptajnen havde Ordre til at gaa udenom Farezonen. Ca. medio September har vi bragt i Erfaring, at den har haft Forbindelse med Land ved den norske Kyst, men siden er der ingen, der har hørt noget til Skonnerten.

Denne maa desværre herefter anses for tabt, og da der nu er gaaet saa lang Tid, er der vel ikke megen Udsigt til, at Besætningen er reddet.

Vi har anmodet Udenrigsministeriet om at forhøre de krigsførende Magter, om evt. nogen af disse skulde have set noget til Skonnerten ”Activ”.

Ærbødigst

H. Chr. Ryhave.

 

En Udtagelse over Sagen udbedes.

Justitsministeriet, den 15. Marts 1919.

P.M.V.

Schrøder.

Til Svendborg Amt.

Tilstilles Frederiksborg Amt som samme formentlig vedrørende.

Svendborg amt, den 25. Marts 1919.

J. Wedwll Wedellsborg.

 

Tilstilles tjenstlig Kronborg østre Birk til behagelig Erklæring ved Tilbagesendelsen.

Frederiksborg amt, den 28. Marts 1919.

(Sign.)

 

I Forbindelse med  min ovenstaaende Skrivelse anmoder jeg om, at det om muligt, maa blive undersøgt, om der på Kyststrækningen langs Øresund til Hornbæk i Løbet af Vinteren er inddrevet Skibsskrog eller løse Dele heraf eller af Tremasteren ”Activ”, der kan tyde paa det, paagældende Fartøjs Forlis, til Oplysning ved Forhandlinger med det Selskab, der har overtaget Skibets Assurance.

Fredensborg, den 3. April 1919.

H. Chr. Ryhave.

 

Til Kronborg østre Birk, Fredensborg.

Tilbagesendes tjenstlig Frederiksborg Amt, idet der henvises til ovenstaaende Paategning, hvorved Andrageren tydeligere har præciseret, hvad Andraendet gaar ud paa, samt til de 5 Erklæringer fra Birkets Strandfogeder.

Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk.

Fredensborg, d. 23. April 1919.

Stadhauge.

 

Fremsendes med Bilag tjenstligst til det høje Ministerium under Henvisning til foranstaaende Skrivelse fra Kronborg østre Birk.

Frederiksborg Amt, den 2. Maj 1919.

( sign. )

 

Til Justitsministeriet.

Nr. 4/1919. Fremlagt i Helsingør Søret den 11. Oktober 1919.

H. Prahl.

 

Handelsministeriet

København, den 10. September 1919.

8 bilag.

 

Ved hoslagt at tilbagesende de med Justitsministeriets Skrivelse af 15. Maj d. A.(1919-Nr.9/20) modtagne Akter vedrørende 3m. Skonnert ”Activ”s Forlis, skal man under Vedlæggelse af den for det nævnte Skib udfærdigede Synsforretning og Genpart af den for samme ved Udklareringen fra Aarhus den 30. Juli 1918 udfærdigede Skibsbemandingsliste tjenstlig anmode velbemente Ministerium om at ville foranledige, at der optages Søforhør til nærmere Oplysning om det omhandlede Skibs Skæbne.

Om hvad der herefter passerer i Sagen udbeder man sig til sin Tid Underretning meddelt.

P. M. V.

Busck-Nielsen.

 

Til Justitsministeriet.

Nr. 4/1919. Fremlagt i Helsingør Søret den 11. Oktober 1919.

H.Prahl.

 

Uddrag af Skibsbemandingslisten for 3m. Skonnert ”Activ” af Svendborg 221,69 R. T. B.

Skibsfører J. A. M. Brandt.

Enestyrmand Johan Nielsen, født Odder 18. Februar 1874.

Baadsmand Jørgen Søren Jensen, født Onsbjerg 1. Maj 1867.

Letmatros Peter Georg Pedersen, født Vistoft 22. April 1893.

Ungmand Hans Peter Ludvig Hansen, født Middelfart 9. Maj1902.

Ungmand Hjalmar Hansen, født Middelfart 9. Juni 1902.

Kok Ankjær Marinus Jensen, født Onsbjerg 14. Oktober 1901.

 

Udskriftens Rigtighed bekræftes.

Mønstringskontoret i Aarhus, 1. Sept. 1919.

(Sign.)

 

Nr. 4/1919. Fremlagt i Helsingør Søret den 11. Oktober 1919.

H. Prahl.

 

Efter  Tilsigelse var mødt Direktør Hans Christian Emanuel Thomsen Ryhave af Fredensborg, der efter at være gjort bekendt med Vidnepligten, under Henvisning til den af ham til Justitsministeriet  for Helsingør Sø- og Handelskompagni  fremsendte Skrivelse af 21. Februar d. A. og sin paategning paa samme af 3. April d. A. forklarer, at han var tilstede nogle Dage før Skibet i Slutningen af August f. A. forlod Aarhus, og han havde ikke iagttaget nogen som helst Fejl eller Mangler ved Skibet, som lige havde været paa Bedding paa Aarhus Skibsværft, hvor den undergik en fuldstændig Undersøgelse og Istandsættelse. Det var først efter denne Undersøgelse havde fundet Sted, at Komparenten købte Skonnerten. Da Skibet forlod Havnen i Aarhus var den ballastet for Gøteborg, hvor den skulde indtage sin til Genua bestemte Ladning, bestaaende af Træmasse. At Skibet har haft Forbindelse med Land ved den norske Kyst er Komparenten bekendt med, og et Brev, han sidst i September f. A. modtog fra Kaptajnen, og som var afsendt fra Øen Utsire, sluttede med en Bevidelse af, at alt var vel inden Borde. Fra Gøteborg havde han tidligere faaet Meddelelse om, at Skibet havde indtaget sin Ladning og var afgaaet til sit Bestemmelsessted Genua.

Af Hensyn til den paa den Tid truende Mine- og Torpederingsfare havde Komparenten, medens han opholdt sig i Aarhus sørget for at Skonnerten blev forsynet med en Redningsflaade bestaaende af 6 i et Stativ sammensatte store Tønder med et Rum i Midten.

I Maj d. A. læste han i en Avis, at en Redningsflaade, der saaledes som den nærmere var beskreven, svarede til den, der var medgivet Skonnerten, var drevet i Land paa Skagen. Komparenten telegraferede omgaaende til Borgmesteren i Skagen med Anmodning om, at Flaaden maatte blive bevaret. Han tænkte sig Muligheden af, at det kunde være den Flaade, som havde været ombord paa Skonnerten, og ønskede at se den. Til trods herfor fandt han ved Ankomst til Skagen, hvortil han rejste den følgende Morgen, Flaaden ophugget. Men han fik Lejlighed til at besigtige Tønderne, og saavidt han kunne skønne, var de ikke Bestanddele af den Flaade, der havde været paa Skonnerten.

Komparenten nærer ingen Tvivl om, at Skibet er gaaet under ved Torpedering eller Minesprængning. En Søulykke maa han anse for udelukket allerede af den Grund, at Skibet, hvis det havde være ramt af en saadan, paa Grund af sin Ladning vilde have holdt sig oven Vande.

I øvrigt ser han sig ganske ude af Stand til at give nærmere Oplysning om de med Skibets Forlis nærmere forbundne Omstændigheder.

Oplæst. Vedtaget. Aftraadt.

Forhøret sluttet.

Retten hævet.

H. Prahl.

                                                          E. G. Jensen             L. Poulsen

 

 

”Activ”

Rederi: H. C. Thomsen Ryhave, Fredensborg.

Reg. Tonn. Br.: 222.

Reg. Tonn. Net.: 195.

Byggested: Thurø.

Bygningsaar: 1902.

Materiale: Eg.

Klasse: Bur. Ver. +16 3/3 G. 1. 1.

Assurance: Kr. 226.000. Assurance Compagniet Baltica.