Confidence 1915

3 mastet bramsejlsskonnert

 Byggeår:   1915

Kending:   NTDG

Brt.:            213 

a (20)

CONFIDENCE på 213 brt. Blev bygget 1913/14  til et aktieselskab ved Rasmus Hansen og førtes af kaptajnerne C. Hvenegaard og J. Mouritzen.

Solgt 1927 til Johan Jönsson, Brantevik i Sverige for 28.500 kr. og omdøbt til ANNY.

På en rejse fra Gotland til Holmsund med kalksten, strandede skibet 11. september 1928 ved Norrskär, Vasa skærgård og blev kondemmeret.

Kaptajn  1927-1928: Olof Bernhard Olsson.

Vis stort kort

Vasa, hvor ANNY(CONFIDENCE) forliste.

 

Vedtægter For Aktieselskabet 3-m. Skonnert CONFIDENCE.

§ 1.

Selskabets hjemsted er Thurø pr. Svendborg, til hvis handelsregister de lovbefalede anmeldelser bliver at gøre.

§ 2.

Selskabets formål er at drive fragtfart. Skibet assureres i Svendborg Søassurances første og anden afdeling på almindelige betingelser.

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør 54.500 kr. , fordelt på 74 aktier, hver lydende på 750 kr. Aktierne, der ikke medfører nogen forrettighed i nogen henseende, udstedes på navn og underskives af den bestyrende reder. Aktiebrevene forsynes med fortløbende numre og indføres i selskabets aktieprotokol med vedtegning om, hvem de tilhører. Aktierne kunne transporteres til hvem som helst, dog skal mindst 3/8 af skibet være hjemmehørende i Svendborg eller Rudkøbing tolddistrikt. Den bestyrende reder skal være berettiget til ved sket transport at forlange erklæring fra transportudstederen og transportmodtageren på tro og love og under eds tilbud om, at den skete transport ikke er pro forma. Skulle et aktiebrev bortkomme, kan det fås erstattet med et nyt, når lovgivningens bestemmelser om modifikation ere iagttagne. Omkostningerne ved mortifikationen bæres af vedkommende aktiehaver.

§ 4.

Enhver aktionær er underkastet selskabets vedtægter, således som de nu eller senere på lovlig måde forandres. For selskabets forpligtelser hæfter aktionærerne ikke personligt, men kun med det indskudte aktiebeløb. I tilfælde af havari eller tilskud fordeles havaribidraget eller tilskuddet i forhold til aktieantallet. Den aktionær, der ikke senest 6 måneder, efter at havaribidraget er afkrævet ham, har betalt samme, må finde sig i, at hans aktie sælges ved offentlig auktion efter bekendtgørelse, indtrykket 3 gange i ”Svendborg Amtstidende” og ”Sydfyns Tidende” med 8 dages varsel, og når selskabet er dækket, udbetales resten af auktionsprovenuet til aktionæren.

§ 5.

Den bestyrende reder og skibets fører vælges og afskediges ved absolut flertal af aktionærerne.

§ 6.

Skibets fører er på tiden Kaptajn Jens Mouritsen, og dets Reder er R.W. Rasmussen, begge af Thurø.

§ 7.

Skibet repræsenteres overfor offentlige og tredjemand af den bestyrende reder, der under ansvar for generalforsamlingen udfører alle de en sådan sædvanlig påhvilende forretninger, og hvis handlingerne og beslutninger indenfor dette område forpligter selskabet. Han aflægger regnskab for hvert kalenderår inden udgangen af det påfølgende års januar måned, hvilket regnskab skal ligge til eftersyn for aktionærerne på hans bopæl. Den bestyrende reder, der, efterhånden som pengene indgår, gør disse frugtbare i Svendborg Bank eller Handels- og landbrugsbanken i Svendborg, uddeler det mulige overskud til aktionærerne så vidt mulig 11. juni og 11. december terminer. Han erholder for sit arbejde et årligt vederlag af kr. 75.00.

§ 8.

Skibsførerens gage er 75 kr. månedlig for den tid, skibet er i fart, samt 5 % af bruttofragten. Desuden får føreren et tillæg af 4 % af skibets nettoudbytte, hvilket sidste betales af den bestyrende reder ved årsregnskabets opgørelse. Alle gratifikationer tilfalder kaptajnen.

 

 § 9.

Til at revidere såvel førerens som rederens årsregnskab vælges blandt aktionærerne 2 revisorer, som har at tilbagesende regnskaberne til den bestyrende reder senest 14 dage efter modtagelsen. Årlig generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned, hvilket meddeles samtlige aktionærer! Samtidig tilstilles aktionærerne en copi af afvigte års virksomhed.

§ 10.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når den bestyrende reder anser det for nødvendigt, eller når aktionærer, der repræsenterer over en fjerdepart af aktiekapitalen, skriftligt, med angivelse af forhandlingsgenstande, forlanger det.

§ 11.

Til legimation på generalforsamlingen må aktiebreve, om det forlanges, forevises, eller vedkommendes navn stå i protokollen. Ved afstemning giver hver aktie en stemme. I tilfælde af stemmelighed er den bestyrende reders stemme afgørende. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt, når den befuldmægtigede samtidig er aktionær.

§ 12.

Det nudannede aktieselskabs aktionærer er på tiden som følger:

Aktier

Jens Jørgen Mouritzen, skibsfører, Thurø                                                             17

William Phillips, Cooper, Trewoon, St. Austell                                                        2

Rasmus Jørgensen, skibshandler, Thurø                                                                  1

J. Ph. Jørgensen, skibsbygmester, Thurø                                                                 1

Lauritz Rasmussen, mægler, Thurø                                                                          1

Johs. Nic. Rasmussen, skibsfører, Thurø                                                                  2

Simon Ry Mouritzen, skibsfører, Thurø                                                                   2

J. P. Jørgensen, rebslager, Thurø                                                                           2

J. L. Jørgensen, sejlmager, Thurø                                                                          3

Laurits Fisker, skibsfører, Thurø                                                                            1

Mads Frederiksen, husmand, Thurø                                                                        1

R. W. Rasmussen, mægler, Thurø                                                                           4

C. Skræp, slagter, Albjerg                                                                                       2

Claus Hansen, grosserer, København                                                                     1

Berg & Larsen, grosserere, København                                                                 2

Enkefrue Margrethe Bøye, København                                                                 2

Petersen, Møller & Hoppe, skibsmæglere, København                                         1

A. A. Carlsen, færgemand, København                                             1

Hans Christiansen, spisevært, København                                                             1

Hans Jørgen Mouritzen, direktør, Maribo                                                             2

P. J. Poulsen, kæmner, Maribo                                                                                2

Edv. Sidenius, ølhandler, Maribo                                                                             1

Carl P. Poulsen, garver, Maribo                                                                              1

Carl Madsen, ingeniør, København                                                                         2

Hans Rasmussen, consul, Korsør                                                                             1

Th. Rasmussen, consul, Korsør                                                                                1

M. Michaelsen, fuldmægtig, Korsør                                                                        1

Alfred Nielsen, grosserer, Rudkøbing                                                                     1

H. Nielsen, fuldmægtig, Rudkøbing                                                                         1

Chr. Jensen, mægler, Ålborg                                                                                   1

Emil Johnsson, mægler, Höganäs                                                                            1

Mrs. Edith Petersen, Falmouth                                                                               1

Alfred Hansen, grosserer, Boness                                                                           1

Mary Eaves, Bisoptown, Bristol                                                                              1

Frank Mulloy, trækkøbmand, Westport (Irland)                                                   1

Miss Gweendoline Harris, Par (Cornwall), England                        1

James Carter, skibsmægler, London                                                                      1

Kruse & Bleicwehl, skibshandlere, Hamborg                                                         1

Viggo Andersen, grosserer, København                                                                 4

Chr. E. Jørgensen, fuldmægtig, København                                                           1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          74

 

§ 13.

Forandringer i disse love kan kun ske, når aktionærer, der repræsenterer mindst halvdelen af skibet stemmer derfor. Til at afgive de fornødne anmeldelser til skibsregistret befuldmægtiges den bestyrende reder.

 

Disse love er således affattede og approberede på den i dag afholdte generalforsamling.

 

Thurø, den 21. februar 1915.

 

L. Rasmussen.                   M. Michaelsen.                  S. R. Mouritzen.

N. J. Rasmussen.               J. L. Jørgensen.                 M. Frederiksen.

J. Mouritzen.                     R. Jørgensen.                     L. Jørgensen.

J. Ph. Jørgensen.               R. W. Rasmussen.